Vedtægter

     Grundejerforeningen Hjelm Bugt - Møn

 

 

Vedtægter for

Grundejerforeningen Hjelm Bugt – Møn

(som vedtaget 30. april 2005)

 

 

§ 1

 

Foreningens navn er: "Grundejerforeningen Hjelm Bugt".

Foreningen er en sammenslutning af Grundejerforeningen Hjelm Bugt (stiftet 6. december 1983) og Grundejerforeningen Bundgarnet (stiftet 8. december 1983)

Hjelm Bugts område omfatter parceller udstykket fra matr. Nr. 8, 25, 48 c, 48e, 48g og 48bk Råbylille by, Elmelunde, ved Landbrugsministeriets skrivelse fra 29/9 1980.

Bundgarnets område omfatter parceller udstykket fra matr. Nr. 48 i og 48 k Råbylille by, Elmelunde, ved Landbrugsministeriets skrivelse fra 29/6 1978.

Foreningens hjemsted er Møn.

 

§ 2

 

Grundejerforeningen Hjelm Bugt er stiftet i henhold til lokalplan nr. 20 af 20/12 1979, der er tinglyst på parcellerne. En påskrift fra Møn Kommune pr. 28/6 1985 er som et ”frihedsbrev” tinglyst 5/7 1985.

Grundejerforeningen Bundgarnet er stiftet i henhold til deklaration af 19/12 1977, der er tinglyst på parcellerne. En påskrift fra Møn Kommune pr. 12/7 1985 er som et ”frihedsbrev” tinglyst 18/7 1985 på de lige nr. 2-50 på Pælen.

Foreningen har til formål at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser og grundejerpligter såvel indadtil som udadtil, herunder blandt andet at administrere, vedligeholde og renholde anlæg, fællesarealer og private veje, stier og hegn.

 

 

§ 3

 

Foreningens generalforsamling kan med simpelt flertal vedtage, at parceller udstykket fra nærliggende arealer tilsluttes foreningen.

Foreningen kan med generalforsamlingens tilslutning uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger, ligesom foreningen efter bestyrelsens bestemmelse og med generalforsamlingens tilslutning kan tilsluttes en hovedorganisation af foreninger.

 

§ 4

 

Som medlemmer kan og skal optages grundejere, som er retmæssige ejere af parceller af det i § 1 nævnte areal.

Som medlemmer kan optages grundejere, som er retmæssige ejere af parceller indenfor kommuneplanens sommerhusområde F1 ved Råbylille Strand samt nye udstykninger i vort nærområde.

Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue.

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 60 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningens kasserer.

Medlemskabet er først effektivt, når kontingentet er betalt, og et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig at udrede det skyldige beløb, og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket.

 

§ 5

 

Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i de på ejendommene tinglyste servitutter.

Grundejerforeningen udøver den påtaleret, der er tillagt den i henhold til den omtalte deklaration.

 

§ 6

 

Der vil blive pålignet medlemmerne et årligt bidrag til administrationsomkostninger, vedligeholdelse, renholdelse og rydning af private veje og stier, fællesarealer og foranstaltninger i øvrigt i det omfang, krav herom måtte blive fremsat af det offentlige.

Dette bidrag besluttes af foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling efter forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

Bidraget opkræves for ét år ad gangen.

Særlige bidrag kan fastsættes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, der tillige fastsætter betalingsterminerne.

Det ordinære kontingent betales inden den 1. april, første gang dog inden 1. juni 2005.

Er kontingentet eller andre ydelser ikke betalt senest 1 måned efter forfaldstid, opkræves disse med tillæg på omkostningerne, jfr. godkendt praksis.

Er kontingentet eller andre ydelsen ikke betalt senest 2 måneder efter forfaldstid, kan bestyrelsen uden yderligere varsel lade beløbet overgå til retslig inkasso.

Såfremt et medlem er i restance med bidrag til foreningen, bevirker det, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og de eventuelle i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger er betalt.

 

§ 7

 

De bidrag, som parcelejeren skal betale til foreningen, fordeles ligeligt efter antal parceller, med mindre det af foreningen vedtages, at fordelingen skal ske på andet grundlag.

 

 

 

§ 8

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.

Den ordinære generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned.

Medlemmerne skal indkaldes med brev med mindst 2 ugers varsel. Medlemmer kan skriftligt tilkendegive, at de er tilfredse med indkaldelse pr. e-mail , som samtidig skal oplyses.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner, der vil være at behandle samt budgetforslag til det kommende år, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelse vedrørende emner, der er optaget i den af medlemmerne meddelte dagsorden, jfr. § 10.

Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

 

§ 9

 

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fremsatte emner.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner, der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtiget til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 10

 

For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4) Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af bidrag fra medlemmerne.

5) Forslag fra medlemmerne.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8) Valg af revisor og revisorsuppleant.

9) Eventuelt.

Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen eller møder, skal skriftligt tilsendes til bestyrelsen inden 1. marts – eller et senere af bestyrelsen fastsat tidspunkt.

 

§ 11

 

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt flertal. Hver parcellejer har 2 stemmer, som kan udøves af ejeren selv, dennes ægtefælle eller én af ejeren befuldmægtiget.

Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 1/3 af de tilstedeværende medlemmer eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning.

Til beslutning om anvendelse af fællesarealer fordres mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Til vedtægtsændringer fordres yderligere, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, men er forslaget i øvrigt vedtaget med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden en måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilket forslaget, uden hensyn til de mødtes antal, kan vedtages, såfremt to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldte, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

 

 

§ 12

 

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager skal indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer - eller mailgodkendes.

 

§ 13

 

For dispositioner, foretaget af bestyrelsen inden for den bestyrelsen ved nærværende vedtægter givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne solidarisk én for alle og alle for én.

 

§ 14

 

Foreningens daglige ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling, således at formanden og et bestyrelsesmedlem afgår det ene år og kassereren og to bestyrelsesmedlemmer det næste.

Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen, medens den øvrige bestyrelse konstitueres på det første bestyrelsesmøde efter valget. Udover bestyrelsen vælges to suppleanter til denne for et år samt en revisor for to år og en revisorsuppleant for et år.

Genvalg kan finde sted.

Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger (jfr. tillige § 12).

Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer – eller mailgodkendes.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat, revisor og landinspektør.

 

 

 

§ 15

 

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Dog refunderes nødvendige udgifter.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden altid skal være et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle anliggende af formanden i forbindelse med mindst et af bestyrelsens medlemmer.

 

§ 16

 

Bestyrelsesmøder holdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst ét bestyrelsesmedlem forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede.

Formanden - eller i hans fravær næstformanden - leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, indtræder suppleanten. Såfremt yderligere medlemmer udtræder, skal bestyrelsen snarest muligt ved selvvalg, gældende til næste ordinære generalforsamling, supplere sig.

Dersom formanden eller næstformanden i henhold til ovenstående måtte udtræde af foreningen, eller af andre grunde ikke er i stand til at varetage hvervet, skal hans afløser vælges inden for de resterende bestyrelsesmedlemmer indtil førstkommende generalforsamling, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

 

 

 

 

§ 17

 

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Anerkendelsen skal foreligge skriftligt. Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

Kassereren underskriver alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal henstå på konto i bank, sparekasse eller på girokonto, og kontoen skal være klausuleret, således at kassereren kun kan hæve på kontoen i forbindelse med formanden eller 1 medlem af bestyrelsen.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. I 2005 dog 1. april – 31. december 2005.

Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden inden 15. februar

Formanden videreekspederer regnskabet til den af generalforsamlingen valgte revisor, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest 15. marts, og skal udsendes med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

§ 18

 

Det påhviler grundejerne at slå deres græsareal mindst 2 gange om sommeren – senest ca. 1. juni og 1. august - af hensyn til brandfare m.v. Græsset på fællesarealer og grunde skal holdes under 10 cm.

Desuden gælder regler, som er optaget i et ordensreglement for Hjelm Bugts område.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingerne i Hjelm Bugt og Bundgarnet 30. april 2005.

 

Kjeld Aaes

formand

Steen Døssing

næstformand   

Bente Nielsen

kasserer

 

Heidi Andersen 

bestyrelsesmedlem     

Birgit Parkdal

bestyrelsesmedlem

 


 

Foreningens generalforsamling kan med simpelt flertal vedtage, at parceller udstykket fra nærliggende arealer tilsluttes foreningen.

Foreningen kan med generalforsamlingens tilslutning uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger, ligesom foreningen efter bestyrelsens bestemmelse og med generalforsamlingens tilslutning kan tilsluttes en hovedorganisation af foreninger.

§ 4

§ 5

Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i de på ejendommene tinglyste servitutter.

Grundejerforeningen udøver den påtaleret, der er tillagt den i henhold til den omtalte deklaration.